การสัมมนา “Updating EU Regulations for Food Contact Materials”

pic1 slideshow   pic3 slideshow   pic2 slideshow

 การสัมมนา
“Updating EU Regulations for Food Contact Materials”
ณ โรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพ วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560


       กรมวิทยาศาสตร์บริการร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีจัดการสัมมนาเรื่อง “Updating EU Regulations for Food Contact Materials” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลด้านกฎระเบียบวัสดุสัมผัสอาหารของสหภาพยุโรปที่เป็นปัจจุบันแก่ผู้ประกอบการผลิตและส่งออก เจ้าหน้าที่ภาครัฐ นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา ตลอดจนผู้แทนจากห้องปฎิบัติการประเทศสมาชิกอาเซียน โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญของสหภาพยุโรป Dr. Eddo Hoekstra จากสถาบัน Joint Research Centre สาธารณรัฐอิตาลี และ Dr. Thomas Gude จากสถาบัน SQTS สมาพันธรัฐสวิส    มาเป็นวิทยากรบรรยาย วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพ

 

 

Off Canvas menu