FCM Training 2017:Migration of Bisphenol A from Food Contact Materials

pic1 slideshow pic3 slideshow

     

 "FCM Training 2017:Migration of Bisphenol A from Food Contact Materials"

ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างวันที่ 7-10 มีนาคม 2560


       กรมวิทยาศาสตร์บริการร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีจัดการฝึกอบรมเรื่อง “FCM Training 2017: Migration of Bisphenol A from Food Contact Materials”ระหว่างวันที่ 7-10 มีนาคม 2560 ณ กรมวิทยาศาสาตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถบุคลากรห้องปฏิบัติการของประเทศสมาชิกอาเซียนด้านการทดสอบการแพร่กระจายของสารบิสฟีนอล เอ จากวัสดุสัมผัสอาหาร.

 

Off Canvas menu