ความเชี่ยวชาญทางด้านวัสดุสัมผัสอาหาร

  1. บริการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร/และสารปนเปื้อนอันเนื่องมาจากวัสดุสัมผัสอาหารด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ชั้นสูงให้เป็นไปตามกฎระเบียบของประเทศคู่ค้า เช่น สหภาพยุโรป ประเทศญี่ปุ่น
  2. ความรอบรู้เกี่ยวกับการทดสอบ และกฎระเบียบความปลอดภัยตามของสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา
  3. การจัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญหรือการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ
  4. การจัดฝึกอบรมเทคนิคการทดสอบเฉพาะทางร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ
  5. การประสานงาน สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Off Canvas menu