ความเชี่ยวชาญของบุคลากรนักวิทยาศาสตร์

  1. มีคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญในด้านการทดสอบโดยใช้เครื่องมือชั้นสูง เช่น LC-MS-MS HPLC LC-ICP-MS GC-MS
  2. เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมเกี่ยวกับการทดสอบและกฎระเบียบของวัสดุสัมผัสอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ
  3. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยของการใช้ภาชนะบรรจุอาหารแก่ภาคอุตสาหกรรม
  4. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิชาการของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สำนักงานมาตรฐานสินค้าและเกษตรแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  5. เป็นผู้ประเมินทางวิชาการด้านวัสดุสัมผัสอาหารตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

Off Canvas menu