สัมมนาวิชาการ เรื่อง “Recycled Food Packaging: Scientific Advances and Regulatory Development”

      กรมวิทยาศาสตร์บริการมีความร่วมมือกับ International Life Sciences Institute (ILSI)  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “Recycled Food Packaging: Scientific Advances and Regulatory Development” เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ กรุงเทพฯ สุขุมวิท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับการรีไซเคิลพลาสติกในด้านกฎระเบียบทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การนำพลาสติกรีไซเคิลไปใช้งาน และการทดสอบความปลอดภัยของการใช้พลาสติกรีไซเคิล นอกจากนี้ยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับการแก้ไขกฎระเบียบบรรจุภัณฑ์อาหารของไทยให้ครอบคลุมการใช้พลาสติกรีไซเคิล

Off Canvas menu