การประชุมคณะกรรมการห้องปฏิบัติการทดสอบอาหารของอาเซียน ครั้งที่ 14

      กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านอาหารของอาเซียน สาขาวัสดุสัมผัสอาหาร (ASEAN Food Reference Laboratory for Food Contact Materials, AFRL for FCM) ส่งผู้แทนจากกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร และกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการห้องปฏิบัติการทดสอบอาหารของอาเซียน (ASEAN Food Testing Laboratory Committee, AFTLC) ครั้งที่ 14 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2562 มีประเทศสมาชิกเข้าร่วมการประชุมทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน ดารุสซาลาม  กัมพูชา  อินโดนีเซีย  ลาว  มาเลเซีย  เมียนมาร์  ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์  ไทย และเวียดนาม การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาเอกสารและขั้นตอนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านอาหารของอาเซียน   ผลการตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการที่สมัครเป็น AFRL สาขาใหม่ได้แก่ สาขา Marine Biotoxins and Scombrotoxin  และรับทราบผลการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านอาหารของอาเซียน สาขาต่าง ๆ รวมทั้งพิจารณาขอการสนับสนุนจากหน่วยงาน PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt) ของประเทศเยอรมนี สำหรับการจัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญและการฝึกอบรมให้แก่ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านอาหารแห่งชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งความสามารถด้านการทดสอบความปลอดภัยอาหารในภูมิภาคอาเซียน

Off Canvas menu