การสัมมนา Food contact material innovation for Thai food industry

หัวข้อ Packaging Development in Japan
บรรยายโดย Dr. Masa Morotomi จากบริษัท Toyo Seikan Keisaha,Co.,Ltd


สรุปสาระสำคัญจากการเสวนากลุ่มย่อย.-

  • สำหรับบริษัทโตโยเซกันไคชะ ก่อตั้งขึ้นโดย Mr. Tatsunosuke Takasaki ในปี 1917 เป็นบริษัทญี่ปุ่นที่ผลิตบรรจุภัณฑ์โลหะ พลาสติก กระดาษและ แก้ว ที่มียอดขายสูงเป็นอันดับ 5 ของโลก โดยมีโรงงานตั้งอยู่ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศเช่น จีน มาเลเซีย เวียดนาม และ ไทยเป็นต้น
  • การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของบริษัทโตโยเซกันยังคำนึงถึงปัจจัยอีก 3 ข้อคือ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ และเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สะดวกต่อการใช้งาน
  • อ่านฉบับเต็ม

Off Canvas menu