สารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์บรรจุอาหาร : สารประกอบ Organically Bound Chlorine ที่ผลิตจากเยื่อกระดาษฟอกขาว

โดย ก่อพงศ์ หงษ์ศรี, ภูวดี ตู้จินดา และ สมชาย ศิริเลิศพิทักษ์

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 59 ฉบับที่ 186 ประจำเดือน พฤษภาคม ปีที่พิมพ์ 2554

บทคัดย่อ

       งานวิจัยมีวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์หาค่าสารประกอบ organically bound chlorine ที่ตกค้างในผลิตภัณฑ์บรรจุอาหาร และจัดทำฐานข้อมูลปริมาณสารปนเปื้อนที่จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและออกกฏข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสารประกอบ organically bound chlorine ภายในประเทศไทยต่อไป โดยเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารที่ผลิตจากเยื่อกระดาษฟอกขาวที่ผลิตในปรพเทศไทยทุก 3 เดือน ในตัวอย่าง 5 ประเภทคือแก้วกระดาษ ชามกระดาษ จานกระดาษ กล่องอาหาร และกระดาษซับน้ำมัน การวิเคราะห์ทำตามมาตรฐาน SCAN-CM 44:91 พบว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2552-กุมภาพันธ์ 2554 ค่าสารประกอบ Organically bound chloride ที่ตกค้างในผลิตภัณฑ์มีค่าอยู่ในช่วง 6-9 กรัมต่อตันเยื่อ และมีค่าต่ำกว่าข้อกำหนดของกลุ่มประเทศยุโรป ที่กำหนดไว้ต้องไม่เกิน 100 กรัมต่อตันเยื่อ แต่ก็ยังมีค่าสูงกว่าเกณฑ์กำหนดในบางประเทศของทวีปอเมริกา เช่น สหรัฐ และแคนาดา เป็นต้น ว่าจะต้องไม่มีสาร organically bound chloride ตกค้างในผลิตภัณฑ์

Off Canvas menu