FCM Training 2018 : Analysis of Plasticizers in Food Contact Materials and Food Products

pic1 slideshow pic3 slideshow

 

FCM Training 2018 : Analysis of Plasticizers in Food Contact Materials and Food Products
ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างวันที่ 19 - 23 มีนาคม 2561


       กรมวิทยาศาสตร์บริการร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีและสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม จัดการฝึกอบรมเรื่อง “FCM Training 2018: Analysis of Plasticizers in Food Contact Materials and Food Products”ระหว่างวันที่ 19 - 23 มีนาคม 2561 ณ กรมวิทยาศาสาตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถบุคลากรห้องปฏิบัติการของประเทศสมาชิกอาเซียนด้านการทดสอบปริมาณสารพลาสติไซเซอร์ในวัดุสัมผัสอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร.

Off Canvas menu