1. ร่วมกับประเทศในกลุ่มอาเซียนสาขาอาหารสำเร็จรูป จัดตั้งห้องปฏิบัติการของอาเซียน สาขาวัสดุสัมผัสอาหาร
  2. ร่วมมือกับ Department of Food Control Service Ministry of Agriculture and Rural Affairs ประเทศตุรกี เพื่อออกใบรับรองสินค้าวัสดุสัมผัสอาหารเพื่อจำหน่ายยังประเทศตุรกี
  3. ร่วมมือกับสถาบัน Japan Chemical Innovation Institute (JCII) ในการทดสอบความปลอดภัยของภาชนะบรรจุอาหารตาม Food Sanitation Law ประเทศญี่ปุ่น
  4. ร่วมมือกับ National Institute of Health Sciences, Ministry of Health, Labour and Welfare ประเทศญี่ปุ่น ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลของการทดสอบและกฎระเบียบของวัสดุสัมผัสอาหาร
  5. ร่วมมือกับสถาบันมาตรวิทยาประเทศญี่ปุ่น ในการพัฒนาศักยภาพของนักวิเคราะห์ด้วยเทคนิคของมาตรวิทยาเคมี
  6. ร่วมมือกับ Official Food Control Authority of the Canton of Zurich สมาพันธรัฐสวิส ในการพัฒนาศักยภาพของการวิเคราะห์และกฎระเบียบของวัสดุสัมผัสอาหาร
  7. ร่วมมือกับ Fraunhofer Institute for Processing Engineering and Packaging สาธารณรัฐเยอรมนี ในการแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการ FACET

Off Canvas menu