1. บริการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร/และสารปนเปื้อนอันเนื่องมาจากวัสดุสัมผัสอาหารด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ชั้นสูงให้เป็นไปตามกฎระเบียบของประเทศคู่ค้า เช่น สหภาพยุโรป ประเทศญี่ปุ่น
  2. ความรอบรู้เกี่ยวกับการทดสอบ และกฎระเบียบความปลอดภัยตามของสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา
  3. การจัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญหรือการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ
  4. การจัดฝึกอบรมเทคนิคการทดสอบเฉพาะทางร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ
  5. การประสานงาน สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Plastics : Biological Science Program  Tel : 0 2201 7183  Fax : 0 2201 7181  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Matal, Paper and Wood : Chemical Science Program  Tel : 0 2201 7348-9  Fax : 0 2201 7213  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ceramics :  Chemistry Program  Tel : 0 2201 7035  Fax : 0 2201 7213  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Melamine : Physics and Engineering Program   Tel : 0 2201 7162-3  Fax : 0 2201 7217  e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ASEAN Certer for Expertise in Food Contact Materials
Department of Science Service 75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400

แผนที่ตั้งหน่วยงาน

{mosmap width='500'|height='400'|lat='13.7651'|lon='100.5282'|zoom='17'|controltype=''|border='0'|showScale='0'|showmapType='1'|overview='0'|marker='1'|align='center' }

Method Development of Analysis (Validation and verification of analytical method) Food Packaging

 No.

 Method of analysis

 LOD

LOQ 

Techniques 

 1.

Enameled / aluminium / stainless steel cookware, paper, wood Zleaching of heavy metals below)
- Lead
- Cadmium

 -
0.02 ppm1,0.1 ppm2, 0.1 ppm3
0.005 ppm1, 0.01 ppm2, 0.01 ppm3

Graphite -furnance1
Flame AAS2
ICP-OES3

 2.

 Overall migration by food simulants :
- 10% ethanol
- 3% acetic acid
- 20% ethanol
- 50% ethanol
- Vegetable oil
- Tenax

0.5 mg/dm2
0.5 mg/dm2
0.5 mg/dm2
0.5 mg/dm2
0.2 mg/dm2
0.4 mg/dm2

1.0 mg/dm2
1.0 mg/dm2
1.0 mg/dm2
1.0 mg/dm2
0.5 mg/dm2
1.5 mg/dm2

Gravimetric method

3.

Extractable by Xylene for plastic packaging containing milk and milk product

 1.5 ppm

 5 ppm

Gravimetric method

4.

Extractable by hexane for plastic packaging containing milk and milk product

 1.5 ppm

 5 ppm

Gravimetric method

 5.

Lead in plastic packaging

 0.04 mg/kg

 0.2 mg/kg

AAS

 6.

Cadmium in plastic packaging

 0.01 mg/kg

 0.05 mg/kg

AAS

 7.

ATBC, DINCH, Sebacate and Phthalates in food
- Di-2-ethylhexyl phthalate (DEHP)
- Di-isononyl phthalate (DINP)
- Di-iso-decyl phthalate (DIDP)
- Dibutyl phthalate (DBP)
- Benzylbutyl phthalate (BBP)0.2 mg/kg
3.0 mg/kg
3.0 mg/kg
0.1 mg/kg
0.1 mg/kg0.6 mg/kg
9.0 mg/kg
9.0 mg/kg
0.3 mg/kg
0.3 mg/kg

GC-MS with PTV injection

 8.

Nitrosamine

 3 μg/kg

 8 μg/kg

LC/MS/MS

 9.

Melamine      
 10. 3 ring to 6 ring NOGE

 0.3 μg/ml

 1 μg/ml

HPLC
 11. Corrosion rate of canned food

 -

  Tafel plot
technique
 12. Resistance of lacquered canned food

 -

  A.C. impedance

  1. มีคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญในด้านการทดสอบโดยใช้เครื่องมือชั้นสูง เช่น LC-MS-MS HPLC LC-ICP-MS GC-MS
  2. เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมเกี่ยวกับการทดสอบและกฎระเบียบของวัสดุสัมผัสอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ
  3. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยของการใช้ภาชนะบรรจุอาหารแก่ภาคอุตสาหกรรม
  4. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิชาการของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สำนักงานมาตรฐานสินค้าและเกษตรแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  5. เป็นผู้ประเมินทางวิชาการด้านวัสดุสัมผัสอาหารตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

Off Canvas menu