Testing Service

ให้บริการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร/ภาชนะบรรจุอาหาร ประกอบด้วย.-

  1. การออก Certificate of Analysis ของวัสดุสัมผัสอาหารให้กับผู้ประกอบการเพื่อสนับสนุนการส่งออก
  2. ทดสอบตามประกาศกระทรวงสาธารณะสุข เพื่อนำไปขึ้นทะเบียนจำหน่ายสินค้าอาหารในประเทศ
  3. ทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
  4. ทดสอบตามความต้องการของประเทศคู่ค้า เช่นสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น 

ITEM

  1. Ceramics/Glass
  2. Melamine
  3. Plastics
  4. Stanless Steel
  5. Wood