บทบาทของกรมวิทยาศาสตร์บริการกับความปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหาร

โดย นางสุมาลี ทั่งพิทยกุล ผู้อำนวยการโครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

การให้บริการทดสอบของกรมวิทยาศาสตร์บริการ.-

 • ในประเทศ เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงให้กับผู้ประกอบการ
 • ให้เป็นไปตามพรบ.อาหาร 2522 ตามประกาศกระทรวง
  สาธารณสุขฉบับที่ 92 117 และ295
 • เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • เป็นไปตามความต้องการของผู้ประกอบการ ผู้ส่งออกตาม
  กฎระเบียบของประเทศต่างๆเช่นสหภาพยุโรป อเมริกา
  ญี่ปุ่น เป็นต้น
 • อ่านฉบับเต็ม