บทบาทกรมวิทยาศาสตร์บริการกับมาตรวิทยาเคมี

โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ

       ห้องปฏิบัติการของโครงการเคมี โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม และโครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มีความตระหนักถึงความสำคัญของมาตรวิทยาเคมี โดยห้องปฏิบัติการมีการใช้เครื่องมือที่สอบเทียบ วัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิงรับรอง ทำให้ผลทดสอบถูกต้องแม่นยำสอบกลับได้และได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC17025

อ่านฉบับเต็ม