การตรวจหาปริมาณสารพลาสติกไซเซอร์ที่ปนเปื้อนในอาหาร ด้วยเทคนิคก๊าชโครมาโตกราฟี-แมสเปคโทรเมตรี

โดย สุภัตรา เจริญเกษมวิทย์  ธวัช นุสนธรา และ พิริยะ ศรีเจ้า

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 58 ฉบับที่ 182 ประจำเดือน มกราคม ปีที่พิมพ์ 2553

บทคัดย่อ

       การศึกษาครั้งนี้เป็นการสำรวจปริมาณสารพลาสติไซเซอร์กลุ่มพลาเลทในอาหารบรรจุในขวดแก้วที่มีฝาเป็นโลหะที่ส่งไปจำหน่ายในตลาดสหภาพยุโรป ประเภทเครื่องปรุงรสต่างๆ ได้แก่ น้ำพริกเผา เครื่องแกง ซอสผัดไทย โดยสารกลุ่มพทาเลทเป็นสารที่กลุ่มสหภาพยุโรปกำหนดห้ามใช้เป็นสารพลาสติไซเซอร์ในประเก็นพลาสติกสำหรับอาหารที่มีไขมัน การหาปริมาณพทาเลทในอาหาร ทำได้โดยนำตัวอย่างอาหารที่มีเนื้อเดียวกันมาสกัดด้วยตัวทำละลายที่เหมาะสมแล้วหาปริมาณด้วยเครื่อง GC-MS โดยใช้เทคนิค injector-internal thermal desorption มีส่วนนำสารเข้าแบบ programmed temporature vaporizing,PTV จำนวน 65 ตัวอย่าง พบว่า มีปริมาณสารพทาเลทคือ DINP เกินเกณฑ์กำหนดของสหภาพยุโรป จำนวน 2 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 3 โดยมีปริมาณอยู่ในช่วง 637-788 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม