ข้อกำหนดของภาชนะเซรามิกและแก้วที่ใช้กับอาหาร

โดย สุจินต์ พราวพันธุ์

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 58 ฉบับที่ 184 ประจำเดือน กันยายน ปีที่พิมพ์ 2553

       ภาชนะบรรจุอาหารเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนที่สำคัญในชีวิตประจำวัน ช่วยเพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บและบริโภคอาหารมาเป็นเวลานานและนับวันก็จะมีความนิยมเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีข้อดีต่อสุขภาพหลายประการ และสามารถใช้กับเตาไมโครเวฟได้ด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดและคุณภาพของภาชนะนั้น ๆ

       การทดสอบหาคุณภาพของภาชนะเซรามิกและแก้วที่ใช้กับอาหาร มีทั้งการทดสอบทางกายภาพและสมบัติทางเคมี สมบัติทางการยภาพ เช่น ความทนทานต่อการกระแทก (Impact resistance) ความทนทานต่อการราน (Crazing resistance) ความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยฉับพลัน (Thermal shock resistance) ความทนทานต่อการขนส่ง (Resistance to chipping) ความทนทานต่อการล้างด้วยเครื่อง (Dish-washer rfesistance) การดูดซึมน้ำ (Water absorption) ความปลอดภัยเมื่อใช้กับเตาไมโครเวฟ (Microwave resistance) ...