ผลกระทบของพลาสติไซเซอร์ในปะเก็นพลาสติกที่ใช้กับวัสดุที่สัมผัสอาหารในเวทีการค้าโลก

โดย สุมาลี ทั่งพิทยกุล และ สุภัตรา เจริญเกษมวิทย์

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 56 ฉบับที่ 178 ประจำเดือน กันยายน ปีที่พิมพ์ 2551

        ในขณะนี้สหภาพยุโรปให้ความสำคัญและเข้มงวดกับการใช้ภาชนะพลาสตจิกบรรจุอาหาร หรือเรียกว่าวัสดุและบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สัมผัสอาหาร (food contact materials) มากและมีการตรวจสอบหาข้อมูลของสารที่เคลื่อนย้ายจากพลาสติกลงมาสู่อาหารอยู่เป็นประจำ ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา สหภาพยุโรปได้ตรวจพบสารปนเปื้อนในกลุ่มพทาเลต (phthalate) และ ESBO (epoxidised soy bean oil) จากปะเก็นพลาสติกประเภทโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) ที่ใช้ประกอบกับฝาโลหะเพื่อปิดขวดแก้วที่บรรจุอาหารทารกและอาหารประเภทน้ำพริกเผา ซอสปรุงรสประเภทต่างๆ น้ำพริกแกงเป็นต้น มีการพบพลาสติไซเซอร์กลุ่มพทาเลตและ ESBO ในปริมาณที่สูงมากตั้งแต่ 400-1,150 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เกินเกณฑ์ที่กำหนดของสหภาพยุโรปมาก (เกณฑ์ที่กำหนดใน Regulation 372/2007/EC เท่ากับ 300 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และมีรายงานว่าการบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนด้วยพลาสติไซเซอร์ดังกล่าวมีความเป็นพิษต่อสัตว์ทดลองและเป็นสารก่อมะเร็ง ...