ASEAN Center for Food Contact Materials Testing

  • English (United Kingdom)
  • Thai (ภาษาไทย)
You are here: Home บริการ หลักสูตรฝึกอบรม สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์<br>ห้องปฏิบัติการ
ผิดพลาด
  • Error loading feed data.

จัดโดยสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

อีเมล พิมพ์

  ายชื่อหลักสูตร

ลำดับ

 ชื่อหลักสูตร

 วันที่จัด

 1.

ความสำเร็จของการทดสอบความชำนาญกับการเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงของอาเซียน  8 เมษายน 2557

2.

การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

  28– 29 สิงหาคม 2555

3.

การใช้ GC/MS ในงานวิเคราะห์ทดสอบ

  21– 24 สิงหาคม 2555

4.

การใช้ UV-VIS Spectrophotometer ในงานวิเคราะห์ทดสอบ

  3-6 กรกฎาคม 2555

5.

การใช้ HPLC ในงานวิเคราะห์ทดสอบ

  12-15 มิถุนายน 2555

6.

การจัดทำเอกสารในระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

  7-8 มิถุนายน 2555

7.

การทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด

  29 พฤษภาคม 2555

8.

ความใช้ได้ของการวัดสำหรับห้องปฏิบัติการเคมี

  21-25 พฤษภาคม 2555

9.

การประกันคุณภาพผลวิเคราะห์ทดสอบ

  15-16 พฤษภาคม 2555

10.

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

  26-27 เมษายน 2555

11.

การใช้ GC ในงานวิเคราะห์ทดสอบ

  24-27 เมษายน 2555

12.

การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย

  4-5 เมษายน 2555

13.

การคำนวณค่าทางสถิติสำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ

  2-3 เมษายน 2555

14.

สถิติสำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ

  20-21 มีนาคม 2555

15.

ความสอบกลับได้ของการวัด

  9 มีนาคม 2555

16.

การใช้ AAS ในงานวิเคราะห์ทดสอบ

  21-24 กุมภาพันธ์ 2555

17.

ข้อกำหนด ISO/IEC 17205

  8-9 กุมภาพันธ์ 2555

18.

เทคนิคการเตรียมสารละลาย

  6 กุมภาพันธ์ 2555

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2014 เวลา 22:08 น. )