ASEAN Center for Food Contact Materials Testing

  • English (United Kingdom)
  • Thai (ภาษาไทย)
You are here: Home แหล่งข้อมูล Publication บทบาทกรมวิทยาศาสตร์บริการกับมาตรวิทยาเคมี

บทบาทกรมวิทยาศาสตร์บริการกับมาตรวิทยาเคมี

อีเมล พิมพ์

บทบาทกรมวิทยาศาสตร์บริการกับมาตรวิทยาเคมี

       ห้องปฏิบัติการของโครงการเคมี โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม และโครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มีความตระหนักถึงความสำคัญของมาตรวิทยาเคมี โดยห้องปฏิบัติการมีการใช้เครื่องมือที่สอบเทียบ วัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิงรับรอง ทำให้ผลทดสอบถูกต้องแม่นยำสอบกลับได้และได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC17025

อ่านฉบับเต็ม

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2014 เวลา 16:22 น. )