ASEAN Center for Food Contact Materials Testing

  • English (United Kingdom)
  • Thai (ภาษาไทย)
You are here: Home

ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านอาหารของอาเซียน สาขาวัสดุสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง FCM Training 2016 : Migration of Melamine from Melamine Wares

อีเมล พิมพ์

      กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ในฐานะห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านอาหารของอาเซียน สาขาวัสดุสัมผัสอาหาร ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.) จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง FCM Training 2016 : Migration of Melamine from Melamine Wares The Updating the Legislation on Food Contact Materials ระหว่างวันที่ 21-24 มิถุนายน 2559 ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

      โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถบุคลากรห้องปฏิบัติการของประเทศสมาชิกอาเซียน ด้านการทดสอบการแพร่กระจายของเมลามีนจากวัสดุสัมผัสอาหารประเภทเมลามีน โดยการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๑๓ คน จาก ๗ ประเทศประกอบด้วย กัมพูชา  อินโดนีเซีย  พม่า ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์  ไทย และ เวียดนาม

 

แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 08 สิงหาคม 2016 เวลา 14:59 น. )