ASEAN Center for Food Contact Materials Testing

  • English (United Kingdom)
  • Thai (ภาษาไทย)
You are here: Home

วศ. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง FCM Training 2017: Migration of Bisphenol A from Food Contact Materials ให้ผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน

อีเมล พิมพ์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.) จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง FCM Training 2017: Migration of Bisphenol A from Food Contact Materials”ระหว่างวันที่ 7 - 10 มีนาคม 2560 ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถบุคลากรห้องปฏิบัติการของประเทศสมาชิกอาเซียนด้านการทดสอบการแพร่กระจายของสารบิสฟีนอล เอ จากวัสดุสัมผัสอาหาร โดยมีผู้แทนจำนวน 15 คน จาก 7 ประเทศประกอบด้วย กัมพูชา  อินโดนีเซีย  ลาว มาเลเซีย สิงคโปร์  ไทย และ เวียดนาม เข้าร่วมการฝึกอบรมครั้งนี้ โดยมีเนื้อหาการอบรมเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสารบีสฟีนอลเอในวัสดุสัมผัสอาหาร  การสกัดสารบีสฟีนอลเอจากขวดนมสำหรับเด็กและการวิเคราะห์ปริมาณด้วยเครื่อง HPLC นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีโอกาสเยี่ยมชมหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7 10mar60 2 7 10mar60 4
7 10mar60 1 7 10mar60 3

 

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2017 เวลา 16:48 น. )