ASEAN Center for Food Contact Materials Testing

  • English (United Kingdom)
  • Thai (ภาษาไทย)
You are here: Home

สัมมนาวิชาการ เรื่อง “Updating EU Regulations for Food Contact Materials”

อีเมล พิมพ์

กรมวิทยาศาสตร์บริการร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีจัดการสัมมนาเรื่อง “Updating EU Regulations for Food Contact Materials” การจัดสัมมนาในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของงาน ASEAN Next 2017 ซึ่งเป็นการฉลองครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน และ 40 ปี ความร่วมมืออาเซียน-ยุโรป

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลด้านกฎระเบียบวัสดุสัมผัสอาหารของสหภาพยุโรปที่เป็นปัจจุบันแก่ผู้ประกอบการผลิตและส่งออก เจ้าหน้าที่ภาครัฐ นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา ตลอดจนผู้แทนจากห้องปฎิบัติการประเทศสมาชิกอาเซียน โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญของสหภาพยุโรป Dr. Eddo Hoekstra จากสถาบัน Joint Research Centre สาธารณรัฐอิตาลี และ Dr. Thomas Gude จากสถาบัน SQTS สมาพันธรัฐสวิส มาเป็นวิทยากรบรรยาย วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพ

6mar60 1
6mar60 2 6mar60 3

เอกสารประกอบการสัมมนา :

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2017 เวลา 16:48 น. )