ASEAN Center for Food Contact Materials Testing

  • English (United Kingdom)
  • Thai (ภาษาไทย)
You are here: Home ความเป็นมา ความเชี่ยวชาญทางด้าน FCM
ผิดพลาด
  • Error loading feed data.

ความเชี่ยวชาญทางด้านวัสดุสัมผัสอาหาร

อีเมล พิมพ์

ความเชี่ยวชาญทางด้านวัสดุสัมผัสอาหาร

  1. บริการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร/และสารปนเปื้อนอันเนื่องมาจากวัสดุสัมผัสอาหารด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ชั้นสูงให้เป็นไปตามกฎระเบียบของประเทศคู่ค้า เช่น สหภาพยุโรป ประเทศญี่ปุ่น
  2. ความรอบรู้เกี่ยวกับการทดสอบ และกฎระเบียบความปลอดภัยตามของสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา
  3. การจัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญหรือการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ
  4. การจัดฝึกอบรมเทคนิคการทดสอบเฉพาะทางร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ
  5. การประสานงาน สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2012 เวลา 19:27 น. )