ASEAN Center for Food Contact Materials Testing

  • English (United Kingdom)
  • Thai (ภาษาไทย)
You are here: Home Information News & Events สหภาพยุโรปแก้ไขระเบียบว่าด้วยวัสดุพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอาหาร
E-mail Print

        ด้วยสหภาพยุโรปได้ประกาศกฎระเบียบใหม่ Commission Regulation (EU) No 1183/2012 of 30 November 2012 amending and correcting Regulation (EU) No 10/2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food ซึ่งเป็นการปรับปรุงแก้ไขบัญชีรายชื่อสารที่อนุญาตให้ใช้ในการผลิตวัสดุและผลิตภัณฑ์พลาสติกที่อยู่ใน Union List ภายใต้กฎ ระเบียบ Commission Regulation (EU) No 10/2011 ขึ้นใหม่ให้เป็นไปตามการประเมินความปลอดภัยของหน่วยงานความปลอดภัยอาหารของสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority : EFSA) ซึ่งมีการปรับและเพิ่มสารที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน 

             1. การปรับปรุงแก้ไขบัญชีรายชื่อสารที่อนุญาตให้ใช้ในการผลิตวัสดุและผลิตภัณฑ์พลาสติกที่อยู่ใน Union List ในส่วนของภาคผนวกของกฎระเบียบ Commission Regulation (EU) No 10/2011 ในครั้งนี้ มีการปรับและเพิ่มสารที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ๔ รายการ ดังนี้

- 3,9-bis[2-(3-(3- tert-butyl-4- hydroxy-5- methylphenyl) propionyloxy)- 1,1-dimethyl­ ethyl]-2,4,8,10- tetraoxaspiro [5,5]undecane

- α-dimethyl-3- (4’-hydroxy-3’- methoxyphe­nyl)propyls­ ilyloxy, ω-3- dimethyl-3-(4’- hydroxy-3’-methoxyphenyl) propylsilyl polydimethylsil­ oxane

- 1,2-benziso­ thiazol-3(2H)- one 1,1- dioxide, sodium salt

- (polyethylene terephthalate, hydroxylated polybutadiene, pyromellitic anhydride) copolymer

               2. กฎระเบียบดังกล่าวให้มีผลปรับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ทั้งนี้ อนุโลมให้มีช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านสำหรับวัสดุหรือผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีการวางจำหน่ายก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ที่อิงใช้สารตามที่ปรากฎในบัญชื่อรายชื่อสารในภาคผนวกเดิมของกฎระเบียบ (Regulation (EU) No 10/2011) ให้ยังคงสามารถวางจำหน่ายได้ต่อไปจนถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ หรือจนกว่าสินค้าจะหมดไปจากสต็อก รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์ดังนี้

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:338:0011:0015:EN:PDF

Contributed by สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป
Monday, 17 December 2012

Last Updated ( Friday, 18 July 2014 12:09 )