ASEAN Center for Food Contact Materials Testing

  • English (United Kingdom)
  • Thai (ภาษาไทย)
You are here: Home

FCM Training 2017:Migration of Bisphenol A from Food Contact Materials

E-mail Print

pic1 slideshow   pic3 slideshow   pic2 slideshow

 

 

"FCM Training 2017:Migration of Bisphenol A from Food Contact Materials"

ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างวันที่ 7-10 มีนาคม 2560


       กรมวิทยาศาสตร์บริการร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีจัดการฝึกอบรมเรื่อง “FCM Training 2017: Migration of Bisphenol A from Food Contact Materials”ระหว่างวันที่ 7-10 มีนาคม 2560 ณ กรมวิทยาศาสาตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถบุคลากรห้องปฏิบัติการของประเทศสมาชิกอาเซียนด้านการทดสอบการแพร่กระจายของสารบิสฟีนอล เอ จากวัสดุสัมผัสอาหาร.

Last Updated ( Thursday, 16 February 2017 11:15 )