ASEAN Center for Food Contact Materials Testing

  • English (United Kingdom)
  • Thai (ภาษาไทย)
You are here: Home

วัสดุสัมผัสอาหารและบรรจุอาหารประเภทพลาสติก (ตอน 2)

E-mail Print

       การผลิตภาชนะพลาสติกบรรจุอาหาร มีส่วนประกอบสารตั้งต้น มอนอเมอร์ และสารเติมแต่ง สารเหล่านี้อาจปนเปื้อนในอาหารได้  หากผู้บริโภคได้รับสารกลุ่มนี้เข้าไปในร่างกาย  จะไม่แสดงความเป็นพิษอย่างเฉียบพลัน  แต่จะแสดงความเป็นพิษในลักษณะพิษเรื้อรัง หลายประเทศจึงมีกฎหมายและระเบียบแม่บทสำหรับควบคุมวัสดุสัมผัสอาหาร  โดยสหภาพยุโรปกำหนดให้มีการติดฉลาก “For Food Contact” หรือสัญลักษณ์รูปแก้วไวน์และช้อนส้อม สำหรับประเทศไทยมีกฎหมายเกี่ยวกับภาชนะบรรจุอาหารให้ได้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ที่เกี่ยวกับภาชนะบรรจุอาหารต่างๆ ผู้บริโภคควรเลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่ได้มาตรฐาน เหมาะสมกับชนิดของอาหารและอุณหภูมิ ไม่ควรนำพลาสติกที่ไม่ได้ผลิตเพื่อใช้กับอาหารมาใช้บรรจุอาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้บริการวิเคราะห์/ทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารแก่ผู้ที่สนใจ ติดต่อขอรับบริการได้ที่ศูนย์เชี่ยวชาญด้านวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน หมายเลขโทรศัพท์  02 201 7182-3

Click to download in MP3 format (1.9MB)
Last Updated ( Monday, 16 July 2012 07:12 )